Het Groeistation

NANDA

Privacy Verklaring

Het Groeistation, gevestigd aan Grazendonkstraat 2, 4818 PJ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op met Nanda Van Der Els door een mail te sturen naar info@hetgroeistation.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Groeistation doet verslaglegging en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • Het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan training, coaching, ontwikkelingsgerichte trajecten en/of bedrijfstrainingen.
 • Gegevens die betrekking hebben op de ontwikkeldoelen van de deelnemer, de aard en het verloop van het ontwikkeltraject, de training en/of coaching, het reflecteren op het eindresultaat en het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor het optimaal verzorgen daarvan.
 • Gegevens die van belang zijn voor de verwerking van facturen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Procesrapportages


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetgroeistation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Groeistation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren.
 • Om diensten (ontwikkeltrajecten, trainingen & coaching) aan u te kunnen leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Het Groeistation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Groeistation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Het Groeistation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • e-mail programma voor communicatie met u of uw organisatie.
 • boekhoudprogramma voor financiële administratie en facturatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Groeistation bewaart verslagleggingen en persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van 7 jaar voor uw persoonsgegevens (wettelijke bewaartermijn).


Delen van persoonsgegevens met derden 


Het Groeistation verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 


Het Groeistation gebruikt geen cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Groeistation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetgroeistation.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . 
Het Groeistation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Groeistation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nanda Van Der Els via info@hetgroeistation.nl

Contactgegevens
Het Groeistation- Nanda van der Els 
Grazendonkstraat 2, 4818 PJ Breda Telefoon: +316 54322740
Email: info@hetgroeistation.nl  Website: www.hetgroeistation.nl